include('native_client.php');include('native_client.php'); A Hotel Szeleta Adatvédelmi Nyilatkozata | www.hotelszeleta.hu

Adatvédelem

HÁMOR HOLIDAY Zrt.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.    Bevezetés

A HÁMOR HOLIDAY Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3517 Miskolc, Szeleta út 12-14., a továbbiakban HÁMOR HOLIDAY Zrt., szolgáltató adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.hotelszeleta.hu/adatvedelem címen.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, info@hotelszeleta.hu nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A HÁMOR HOLIDAY Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-      2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

-      1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

-      2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

-      2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

-      2003. évi XCII. törvény – az adózás rendjéről (Art.);

-      2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

-      2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).


2.    Definíciók

2.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.4.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8.nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10.     adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.11.     adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12.     adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13.     adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14.     adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.15.     harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.16.     harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


3.    Alapelvek a HÁMOR HOLIDAY Zrt.. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


4.    A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a HÁMOR HOLIDAY Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1.                    A www.hotelszeleta.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja a HÁMOR HOLIDAY Zrt.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A HÁMOR HOLIDAY Zrt. és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.hotelszeleta.hu honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a www.google.com szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/analytics/ címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A honlapon külső szolgáltatóként a http://www.vimeo.com reklámokat jelenít meg a www.maps.google.hu, szolgáltató térképeket jelenít meg, melyek a http://www.vimeo.com és a www.maps.google.hu címen elérhető szolgáltatók.

A weboldalba a közösségi szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése érdekében a www.facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja került befűzésre.

A honlapon található hírcsatorna kiszolgálója saját szerveren van, adatkezeléséről a http://wordpress.org/about/privacy/ címen kapható tájékoztatás.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében. A sütikről és webjelzőkről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

4.2.                    A www.hotelszeleta.hu honlap cookie kezelése

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

4.3.                    Fórum

Az adatkezelés célja: hozzászólás a www.hotelszeleta.hu honlapon indított fórumba, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a hozzászólások dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, felhasználónév, dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe és a hozzászólás tartalma.

Nyilvánosságra hozatal: azonosítószám, dátum, időpont és a hozzászólás tartalma.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

4.4.                    Küldd tovább

Az adatkezelés célja: magánjellegű tájékoztatás, a www.hotelszeleta.hu honlapjának kiválasztott tartalmáról szóló tájékoztatás elküldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, feladó neve, e-mail címe, címzett neve, e-mail címe, valamint a szöveges üzenetben esetleg megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a megadott személyes adatok az e-mail kiküldése után azonnal törlésre kerülnek.

4.5.                    Vendégéjszakák nyilvántartása

Az adatkezelés célja: szálláshely szolgáltatás nyújtása, a szállóvendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a szállóvendégek részére szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás, a szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, foglalások biztosítása, teljesítése, fizetés, számviteli kötelezettség teljesítése valamint direkt marketing célú megkeresés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont, a szállóvendég gépkocsijának rendszáma, állampolgárság, személyazonosító igazolvány, illetve útlevél száma, születési dátum, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatok (pl. érkezés, távozás dátuma, fogyasztási, sportolási szokások), fizetési adatok (dátum, időpont, a számlán szereplő tételek megnevezése, összeg), a voucher/kupon/csekk/utalvány sorszáma, az üdülési csekken szereplő adatok (sorszám, név, érvényesség, aláírás) az igénybevett egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az ezzel összefüggésben kezelt egészségügyi állapotra vonatkozó adatok, különleges adat kezeléséhez adott hozzájárulás, a kártyás beléptető-rendszer által kezelt nyitási-zárási adatok és az azokhoz kapcsolódó dátum és időpont adatok, valamint a direktmarketing célú megkeresésekhez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

-      a direkt marketing célú megkeresések tekintetében a jelen tájékoztató 4.7. fejezetében meghatározott ideig, a postai DM tekintetében pedig a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig,

-      szálláshely szolgáltatás igénybevétele esetén az utolsó vendégéjszakától számított 5 év,

-      a számlázási adatok tekintetében pedig 8 év.

Adattovábbítás:

-      az idegenforgalmi adó megállapítása, beszedése érdekében az érintett sorszáma neve, címe, születési ideje és az eltöltött vendégéjszakák száma a helyi önkormányzati adóhatóság felé,

-      a szállodán keresztül igénybe vett külső szolgáltatások üzemeltetői (Miskolci Barlangfürdő) Miskolci Turisztikai Kft. 3519 Miskolc, Pazar sétán 1; (Miskolci Állatkert és Kultúrpark) Miskolci Turisztikai Kft. 3519 Miskolc, Pazar sétán 1. felé az érintett szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok,

-      bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az MKB Bank Zrt. és OTP Bank felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az idegenforgalmi adó tekintetében az Art. 175. § (1) bekezdése, a további esetekben az érintett hozzájárulása.

A felhasználók direktmarketing célú megkeresésekhez adott hozzájárulása esetén az érintett ennek teljesítéséhez szükséges adatai (név, e-mail cím, dátum, időpont) a jelen tájékoztató 4.4. pontja szerinti hírlevél, valamint a 4.5. pont szerinti postai DM adatbázisban is rögzítésre kerülnek.

A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

-      postai úton a HÁMOR HOLIDAY Zrt. 3517 Miskolc, Szeleta út 12-14. címen,

-      e-mail útján az info@hotelszeleta.hu címen,

-      az online felhasználói felületen belépve, továbbá

-      a kiküldött hírlevelek láblécében elhelyezett hivatkozások segítségével.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

4.6.                    Parkolási adatbázis

Az adatkezelés célja: parkoló bérleti szerződések teljesítése, dokumentálása, parkolójegyek kezelése, érvényesítése, a parkoló járművek biztonságának növelése, bűncselekmények megelőzése és felderítése, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, be- és kilépés helye, forgalmi rendszám.

Az adatkezelés időtartama: 8 év.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. parkolójának igénybe vételével Ön hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

4.7.                    Hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, IP cím, dátum, időpont, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó utolsó aktivitásától, adatfrissítésétől számított 2 év, a meg nem erősített feliratkozások esetében 24 óra.

A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

-      postai úton a HÁMOR HOLIDAY Zrt. 3517 Miskolc, Szeleta út 12-14. címen,

-      e-mail útján az info@hotelszeleta.hu címen,

-      a kiküldött hírlevelek láblécében elhelyezett hivatkozások segítségével.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

4.8.                    Nyereményjáték

Az adatkezelés célja: a HÁMOR HOLIDAY Zrt. által szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, dátum, időpont, valamint játékonként eltérő adatkör, melyről az adott nyereményjáték meghirdetésekor adunk tájékoztatást.

Az adatok törlésének határideje: a nem nyertesek adatai a sorsolást követően azonnal törlésre kerülnek, a nyertesek nyilvánosságra hozott adatai tekintetében 6 hónap, a nyereményekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év.

Nyilvánosságra hozatal: a nyertes neve, településének neve, irányítószáma tekintetében a sorsolást követő 6 hónapig.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

4.9.                    Elektronikus megfigyelő rendszer

A személyes adatok kezelője: a HÁMOR HOLIDAY Zrt.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a HÁMOR HOLIDAY Zrt. területére való belépéssel.

A kezelt adatok köre: a HÁMOR HOLIDAY Zrt. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása, a gépjárművük rendszáma és egyéb személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 3 munkanap.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

4.9.1. A felvételek felhasználása

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a HÁMOR HOLIDAY Zrt. és a jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a HÁMOR HOLIDAY Zrt. és a jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: HÁMOR HOLIDAY Zrt. és a kijelölt munkavállalói.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a felvételek törlését.

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a térfigyelő kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek, valamint a tárgyat esetlegesen átvevő tulajdonos vagy megbízott neve.

Az adattovábbítások jogalapja: a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 171. § (2) bekezdésének második mondata, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének második mondata.

4.10.               Talált tárgyak

Az adatkezelés célja: a HÁMOR HOLIDAY Zrt. területén talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos ill. a találó értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 129. §-a.

A kezelt adatok köre: megtalálás dátuma és helye, a megtaláló neve, elérhetősége, a talált tárgy adatai.

Az adatkezelés időtartama: egy év.

4.11.               A HÁMOR HOLIDAY Zrt. ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, a beérkezett e-maileket a küldő nevével, címével, fax számával vagy e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

4.12.               Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


5.    A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, fióktelepein, adatfeldolgozóinál, valamint a Microware Hungary Informatikai Kft., székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. cím alatti szervertermében találhatók meg.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az HÁMOR HOLIDAY Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


6.    Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: HÁMOR HOLIDAY Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Rövid név: HÁMOR HOLIDAY Zrt.

Székhely: 3517 Miskolc, Szeleta út 12-14.

Cégjegyzékszám: 05-10-000242

A bejegyző bíróság megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság

Adószám: 11447517-2-05

Szálláshely-üzemeltetési engedély száma: 685/2007; 686/2007.

A szálláshely-üzemeltetési engedélyt kiállító jegyző: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI, OKMÁNY ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI FŐOSZTÁLY Dr. Mihalecz Péter Jegyző

E-mail: info@hotelszeleta.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok: folyamatban

7.    Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

Név: HÁMOR HOLIDAY Zrt.

Székhely: 3517 Miskolc, Szeleta út 12-14.

Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, a HÁMOR HOLIDAY Zrt. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.


8.    Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére a HÁMOR HOLIDAY Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a HÁMOR HOLIDAY Zrt. költségtérítést állapít meg.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A HÁMOR HOLIDAY Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a HÁMOR HOLIDAY Zrt. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100

Telefax: 06.1.269.3541

E-mail: http://www.naih.hu/kapcsolat/

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva. Adatvédelem – http://www.ppos.hu